Документи

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2023-2024

Стратегия на ДГ „ПРОЛЕТ“ 2023-2027

ПЛАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 2023-2024Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД 2023-2024

ГОДИШЕН ПЛАН 2023-2024Г.

ПРОГРАМНА СИСТЕМА 2023-2024Г.

ПРОЦЕДУРА 2023-2024

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 2023-2024

ПРАВИЛА ЗА РЕПЛР 2023-2024

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО 2023-2024

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП В СГРАДА И ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО НА ДГ 2023-2024

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДГ В ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА СВЪРЗАНА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 2023-2024

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП 2023-2024

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРЕЗ 2023-2024

ПЛАН ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 2023-2024

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА 2023-2024

ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 2023-2024

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА COVID 2023-2024

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 2023-2024

Етичен кодекс 2023-2024г

Правилник за дейността на ДГ 2023-2024

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за предотвратяване разпространението на Ковид – 19

План за дейностите по БДП

План за квалификационната дейност

План за превенция на тормоза и агресията

План за приобщаващо образование

План за провеждане контролната дейност на директора

Правила за дейностите в извънредна епидемична обстановка

Правила за достъп в сградата и дворното пространство

Правила за превенция на тормоза и насилието

Правила за работа на ЕПЛР

Правилник за дейността на ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на уязвими групи

Програмна система

Правилник за осигуряване на БУВОТСтратегия за развитие на ДГСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПРОЛЕТ“

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2019г.-2020г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2019г.-2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ 2019г.-2020г.

ПРОГРАМА за подкрепа

ПРАВА НА ДЕТЕТО по Закона за закрила на детето

Comments are closed.