Правилник за прием на деца в детската градина

НАРЕДБА за условията и реда за кандидатстване, записване, отписване и преместване на деца в детските градини на територията на Община Костинброд и предоставянето на допълнителни услуги.
/ В сила от 09.05.2017 год. приета с Решение № 430 от 18.04.2017 год. на ОбС-Костинброд, изм. и доп. с Решение № 1038 от 30.05.2019 год. на ОбС-Костинброд/

Приложение 1

Приложение 2

Comments are closed.