Документи

Годишен план

Етичен кодекс

Мерки за предотвратяване разпространението на Ковид – 19

План за дейностите по БДП

План за квалификационната дейност

План за превенция на тормоза и агресията

План за приобщаващо образование

План за провеждане контролната дейност на директора

Правила за дейностите в извънредна епидемична обстановка

Правила за достъп в сградата и дворното пространство

Правила за превенция на тормоза и насилието

Правила за работа на ЕПЛР

Правилник за дейността на ДГ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на уязвими групи

Програмна система

Правилник за осигуряване на БУВОТСтратегия за развитие на ДГСТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА “ПРОЛЕТ“

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

ГОДИШЕН КОМПЛЕКСЕН ПЛАН 2019г.-2020г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ 2019г.-2020г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ“ 2019г.-2020г.

ПРОГРАМА за подкрепа

ПРАВА НА ДЕТЕТО по Закона за закрила на детето

Comments are closed.